اعطای جایزه مشتری ماندگار از طرف بانک ملی ایران

عضو رسمی اتحادیه حفاظت و الکترونیک